นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

1. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

กรณีคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อไม่เกิน 3 ชั่วโมง หลังคำสั่งซื้อสำเร็จ ทั้งนี้ mhw-3bomberthailand.com ขอสงวนสิทธิ์หากสินค้าได้ดำเนินการจัดส่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

สำหรับการขอคืนเงินจะใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 7 หลังคำสั่งยกเลิกสำเร็จ

2. นโยบายการจัดส่ง

หลังคำสั่งซื้อสำเร็จ mhw-3bomberthailand.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป ระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน และต่างจังหวัด ประมาณ 3-4 วัน โดย mhw-3bomberthailand.com จะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุทางอีเมล์หรือ SMS หรือช่องทางอื่น ๆ ที่กำหนด

3. นโยบายการแลกเปลี่ยน

กรณีได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผิดสี ขนาด สินค้าคนละชนิดกับที่สั่ง ต้องแจ้ง mhw-3bomberthailand.com ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับสินค้า (นับตามระบบขนส่ง) โดย mhw-3bomberthailand.com จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้า สำหรับการเปลี่ยนสินค้านั้น ๆ

รายละเอียดและขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนสินค้า
3.1 ลูกค้าดำเนินการส่งสินค้ากลับมาที่ mhw-3bomberthailand.com โดยขนส่ง J&T หรือ Flash เท่านั้น 
3.2 หากเป็นขนส่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเองทั้งจำนวน
3.3 หลังจาก mhw-3bomberthailand.com ได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทันที

4. นโยบายการคืนสินค้า

กรณีสั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว mhw-3bomberthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

5. นโยบายการคืนเงิน

กรณียกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะคืนเงินทั้งจำนวนหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ภายใน 4-7 วันทำการ เว้นแต่คำสั่งซื้อนั้น ๆ ทีสถานะจัดส่งสินค้าแล้ว mhw-3bomberthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนเงินทุกกรณี